Conference

Article
การศึกษาความชอบและความยินดีจ่ายของผู้บริโภคชาวจีนต่อข้าวตลาดเฉพาะไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-