Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ E-Marketplace
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society" (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
21 มิถุนายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-