Conference

Article
การประเมินประสิทธิภาพของระบบเก็บข้อมูล GPS แบบราคาถูกสำหรับรถแทรกเตอร์อัจฉริยะ
Conference
The 12th TSAE International Conference
Class
นานาชาติ
Date
14 - 15 มีนาคม 2019
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-