Conference

Article
คุณลักษณะของน้้ำมันมะพร้ำวที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 กรกฎาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-