Conference

Article
ผลของความเข้มข้นไนโตรเจนและแสงต่อการเจริญและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย Spirulina platensis
Conference
การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
17 - 18 พฤษภาคม 2018
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-