Conference

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้าและกระบวนการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ISBN: 9786163381095)
Class
ชาติ
Date
18 พฤษภาคม - 18 กรกฎาคม 2018
Location
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-