Conference

Article
ผลของอาหารต่างชนิดในการอนุบาลลูกปลาบู่หมาจู Brachygobius doriae (G?nther, 1868)
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-