Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับใช้ระบบประมวลผลข้อมูล SAP และค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยพนักงาน: การศึกษากลุ่มธุรกิจเอสซีจีเคมิคอล์์ในเครือซิเมนต์ไทย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-