Conference

พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตับและกล้ามเนื้อของปลาไม่มีเกล็ดจากแม่น้ำโขง
การประชุมพิษวิทยา
ชาติ
17 - 18 พฤศจิกายน 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-