Conference

Article
ปริมาณซัลไฟด์และปริมาณน้ำในดินตะกอนของบ่อเลี้ยงหอยแครงและบ่อเลี้ยงปลานิล
Conference
ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มกราคม 2017
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-