Conference

Article
การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ก่อนการค้า 4 สายพันธุ์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-