Conference

Article
สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783685)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302131 ชื่อวิชา Dendrology,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017