Conference

Article
การประเมินผลโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยปี 2554 กรณีศึกษา โครงการขุดลอกห้วยน้าใสตอนบน
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 (ISBN: 9786162236242)
Class
ชาติ
Date
13 พฤษภาคม 2016
Location
อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-