Conference

Article
การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส
Conference
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2559 (ISBN: 9786168082027)
Class
ชาติ
Date
7 กันยายน 2016
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-