Conference

ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2559 (ISBN: 9786168082027)
ชาติ
7 กันยายน 2016
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-