การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, exศิวาภรณ์ หยองเอ่น, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส", ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2559 , 7 กันยายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย