Conference

Article
ความสามารถในการเบียนของแตนเบียน Anagrus flaveolus (Waterhouse) (Hymenoptera: Mymaridae) บนแมลงศัตรูข้าวภายใต้ห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (ISBN: 9786162782893)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-