Conference

การประชุมวิชาการในการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISBN: 9786162236242)
ชาติ
13 พฤษภาคม 2016
ขอนแก่น ประเทศไทย
-