Conference

การประขุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 2556 (2013 SPUC National Conference).
ชาติ
3 พฤษภาคม 2013
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2556. ชลบุรี ประเทศไทย
-