Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401563 ชื่อวิชา Plant Morphogenesis,16 ก.ค. 2008 - 16 ก.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มก. อบรมให้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,27 ม.ค. 2014 - 27 ม.ค. 2014