Conference

Article
การผลิตอนุภาคไลโปโซมนาโนอิมัลชันท่ีบรรจุนํา้มันหอมระเหยโรสแมร่ีสาํหรับผลิตภัณฑ์โลช่ัน นาํ้มันมะพร้าวโดยวิธีสารผสม
Conference
การประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 12 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2015
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-