Conference

ICG Annual Meeting Bangkok 2015
นานาชาติ
20 - 23 กันยายน 2015
Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนากลาสเซรามิกชนิดไมกาที่ง่ายต่อการกรอแต่งในด้านความแข็งแรงของกำลัง ยึดติดกับเนื้อฟันมนุษย์ด้วยเรซินซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,4 ม.ค. 2016 - 28 พ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,4 ม.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016