Conference

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference; GBSBC2015 (ISBN: 0000000000)
ชาติ
10 - 11 กันยายน 2015
บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-