Conference

Article
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (ISBN: 9786167522944)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-