Conference

Article
การประยุกต์และลักษณะคอมโพสิตจากยางธรรมชาติและคาร์บอนนาโนไฟเบอร์
Conference
การประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "บทบาทของการวิจัยในกระแสโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาประเทศ" จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
24 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-