Conference

Article
การตกตะกอนน้ำทิ้งสีย้อมด้วยแกมม่าพอลิกลูตามิกแอซิดที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus subtilis NT147
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มกราคม 2014
Location
พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-