Conference

Article
ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักที่เป็นโรคบรูเซลโลซิส
Conference
การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
30 - 31 กรกฎาคม 2013
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-