Conference

Article
ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤษภาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูง แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,12 ก.ค. 2013 - 12 ส.ค. 2014