Conference

Article
ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองขั้น
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2555
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กันยายน 2012
Location
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-