Conference

Article
ผลของระบบไม่ไถพรวนและวัสดุอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินเค็มปลูกข้าว
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-