Conference

Article
การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2012
Location
อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "ค่ายวิทย์คิดสนุก ลุค ฟุตฟิตฟอร์ฟัน" โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี,23 พ.ย. 2012 - 23 พ.ย. 2012