Conference

Article
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล
Conference
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
26 กรกฎาคม 2012
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-