Conference

Article
ปัจจัยของการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในหมู่บ้านมอญ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522937)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-