Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 (ISBN: 9744511737)
Class
ชาติ
Date
25 - 28 พฤษภาคม 2011
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-