Conference

Article
ผลกระทบของกลูโคสและแบคทีเรียแลคติกต่อการยับยั้งการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522975)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-