Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม”
ชาติ
20 กันยายน 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-