Conference

Article
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กกรณีศึกษา ชุมชนบ้านฝั่งกระโจมไฟ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2008
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013