Conference

THE 21st National Graduate Research Conference
ชาติ
26 พฤษภาคม 2011
ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสกัดแกมมา-ออไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสังเคราะห์จากกรดอนาคาร์ดิก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดแกมมา-ออไรซานอลจากน้ำมันรำข้าวโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลสังเคราะห์จากกรดอนาคาร์ดิก แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,4 ม.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011