Conference

ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
ชาติ
22 - 23 กรกฎาคม 2010
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-