Conference

Article
ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กรกฎาคม 2010
Location
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-