การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ่เพื่อการผลิตหน่อไม้และการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "Oxalic in bamboo shooot", 19th International congress Nutrition, 4 - 9 ตุลาคม 2009
Publish Year National Conference 8
2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 1 ปี และการเจริญของหน่อไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะการเจริญเติบโตของไผ่ 5 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "การขยายพันธุ์ไผ่หมาจู๋และไผ่ลุ่ยจู๋ โดยการตัดชำลำ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายจรัล เห็นพิทักษ์, "ลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไผ่อายุ 2 ปีของไผ่ 6 ชนิดที่ปลูก ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "การผลิตแกงหน่อไม้ใบย่านางในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว", 35th Congress on science and technology of Thailand , 15 - 17 ตุลาคม 2009, อ. เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, "Oxalic Acid in Bamboo Shoots", 19th International Congress of Nutrition , 4 - 9 ตุลาคม 2009, ไบเทค บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exK. Kamolkijakarn, exพิษณุ ขอบุตร, "Adsorption of Phenol by Bamboo Charcoal: Bambusa arundinacea(Retz) Wild and Dendrocalamus copelandii and Dendrocamus asper Backer from Kanchanaburee Province", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, - นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2006 exปรินทร เต็มญารศิลป์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Activated Carbon from Dendrocalamus Asper Backer and Dendrocalamus Latiflorus", 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2006, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย