Conference

การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านกกกลม และถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4
ชาติ
9 - 10 สิงหาคม 2010
อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-