Conference

การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi
ประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
ชาติ
16 - 19 มีนาคม 2010
กรุงเทพมหานคร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402498 ชื่อวิชา Special Problems,2 พ.ย. 2009 - 3 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402497 ชื่อวิชา Seminar,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาหน้าที่ของหน่วยควบคุมการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบี และการยับยั้งการแสดงออกของไวรัสยีน แหล่งทุน :โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011