Conference

การศึกษาเปรียบเทียบความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพ ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2008
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15
ชาติ
13 พฤษภาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-