Conference

คำว่า เกิด : เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ในการจำแนกคำพ้องรูปและเสียงในภาษาไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย
ชาติ
12 กรกฎาคม 2010
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372621 ชื่อวิชา Current Issues in Syntax,14 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372621 ชื่อวิชา Current Issues in Syntax,1 ก.ค. 2011 - 30 ก.ค. 2011