Conference

Article
เปบไทด์ยับยั้งแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของผลราชดัด
Conference
การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36
Class
ชาติ
Date
25 - 27 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตเปปไทด์ออกฤทธิ์จากโปรตีนพืช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011