Conference

ผลของแลคโตบาซิลลัสสายพันธุ์ผสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-