Conference

A WAF Finite Volume Method for One-dimensional Shallow Water Equations
การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
ชาติ
20 - 21 พฤษภาคม 2010
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการไหลในช่องทางน้ำเปิด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417596 ชื่อวิชา Selected Topics in Mathematics,1 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2012