แนวโน้มผลงานของนารถสิรินธร์

Journal

บทความของนารถสิรินธร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year National Journal 2
2018 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพมหานครประเทศไทยและซิดนีย์ออสเตรเลีย", วารสารการจัดการธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
2017 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง", วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 13-23

Conference

การนำเสนอบทความของนารถสิรินธร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวนารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์, อาจารย์, "การศึกษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพการตอบสนองคำสั่งซื้อโดยทันทีและทันเวลา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”, 18 - 19 ตุลาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600148]