แนวโน้มผลงานของปิยะภาคย์

Journal

บทความของปิยะภาคย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และในโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

บทความแต่ละ Quartile ของปิยะภาคย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และในโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

บทความแต่ละ TCI Group ของปิยะภาคย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และในโครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Publish Year National Journal 3
2023 inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, inดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์, inนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, inนางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา, อาจารย์, exนิติภูมิ สร้อยสูงเนิน, exนวัต อุเทนรัตน์, "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 403-418
2021 inนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, inดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์, inดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์, อาจารย์, exกัญญ์วรา ลอยประดิษฐ์, exพริษฐาภรณ์ อภิปัจนากร, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม:กรณีศึกษา โรงแรมในแขวงรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 476-494
2020 inดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร, อาจารย์, inนางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา, อาจารย์, exธิชาทร ตันวัฒนเสรี, exอคิราภ์ รัชตะประกร, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดท่านา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 124-137
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480449]