ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2011

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2011

Year:

<< 20112010 >>
Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สราวุธ เทพานนท์, อาจารย์, exVaroonphan, J., exSarutichart, P., exMakkasap, T., "Airborne volatile organic compounds and their potential health impact on the vicinity of petrochemical industrial complex", Water, Air, and Soil Pollution, ปีที่ 214, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2011, หน้า 83-92

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=04]