Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธันวาวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธันวาวรรณ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213699 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2012 - 31 มี.ค. 2013